Rritja e kapaciteteve dhe njohurive të Organizatave të Shoqërisë Civile mbi programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Evropian

Rritja e aftësive konkuruese të OJF-ve në kuadër të programeve të financuar nga BE.

Rritja e aftësive menaxhuese të OJF-ve në kuadër të programeve të financuar nga BE.