Rrugëtimi i zbatimit të projektit “FuqiZona: Rritje kapacitetesh rinore” në Rrogozhinë

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti ishte të rrisi kapacitetet rinore me aftësi digjitale dhe orientim më të mirë në karrierë në Bashkinë e Rrogozhinës.

  • Të fuqizojë kapacitetet e punonjësve rinorë në Bashkinë e Rrogozhinës
  • Të rrisë ndërgjegjësimin dhe informacionin e të rinjve mbi digjitalizimin dhe karrierë
  • Të përforcojë aftësitë e të rinjve (digjitale lidhur me shërbimet e digjitalizuara, design dhe programim; aftësitë komunikuese, lidership, mendim kritik, hulumtim etj.), duke kontribuar në shtimin e mirëqenies aktive, të shëndetshme, sociale, kulturore dhe mendore e të rinjve.

Nga ky projekt arritëm këto rezultate:

– të trajnonim 9 punonjës rinorë;

– 150 të rinj të informuar mbi qasjen e rritjeve të kapaciteteve në karrierë dhe zhvillimi i aftësive digjitale dhe profesionale; 15 të rinj të trajnuar mbi zhvillimin e karrierës dhe aftësitë digjitale (design, programim, content creator etj.), si edhe aftësive të buta, advokim dhe shkrim projekti;

– 1 website rinor i përgatitur nga të rinjtë e trajnuar dhe mentoruar në aftësim shkathtësish digjitale;

– 1 projektpropozim për të rinjtë i paraqitur në Bashki dhe hartuar nga vetë të rinjtë, për një qasje të qeverisjes vendore në fuqizimin e të rinjve;

– 1 raport vlerësimi aftësimi “base line” me target përfituesit direkt: 5 punonjësit rinorë dhe 20 të rinjtë e fuqizuar;

– 3 të rinj me kapacitete të rritura do jenë gati për t’u bërë mentorë të rinjsh në ekipin e Bashkisë edhe pas përfundimit të këtij projekti.