Donatorët tanë

Bashkimi Europian
Sida
NYC
Instituti Shqiptar i Medias
AMSHC
Rrjeti i Fuqizimit të Grave Shqiptare
EU for Municipalities