Misioni ynë

AMAD synon zbatimin e projekteve që i shërbejnë më mirë misionit, objektivave dhe nevojave për veprim në komunitetit.

Fushat e fokusit të aktiviteteve të AMAD-it janë:

  • Forcimi i instrumenteve që garantojnë të drejtat e njeriut.
  • Fuqizimi përmes rritjes së kapaciteteve.
  • Nxitja e përfshirjes së të rinjve dhe motivimi i tyre për të qenë aktiv në komunitet.
  • Aktivitete mbi përgjegjshmërinë ndaj klimës, mjedisit, si dhe nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm.
  • Aktivizim në ndarjen e vlerave të përbashkëta Shqipëri-BE, si një kontribut për integrimin në Bashkimin Evropian.
  • Ndërgjegjësimi dhe angazhim për përmirësimin e shëndetit mendor.
  • Kontributi në procesin e kohezionit social të grupeve të margjinalizuara dhe/ose të cenueshme.
  • Inkurajimi i bashkëpunimit rajonal dhe institucioneve ndërmjet OSHC-ve për një qasje më të integruar ndërinstitucionale.
  • Reagimi ndaj gjuhës së urrejtjes dhe lufta kundër çdo forme diskriminimi, ngacmimi dhe stigme.