Legjislacioni dhe mekanizmat e mbrojtjes ndaj dhunës

AMAD organizoi dhe mbajti 10 tryezat e diskutimit në 10 njësi administrative urbane të Tiranës. Morën pjesë përfaqësues nga 4 ministri, Bashkia e Tiranës, komuniteti dhe grupet e interesit, si dhe disa organizata të shoqërisë civile.