Mentorim në ngritjen e platformës rinore gjeneratarinore.al

[Kliko për videon: Sesione mentorimi]

Aftësimi në shkathtësi digjitale tek të rinjtë rrit potencialin e tyre në tregun rajonal e deri global të punës, si edhe promovon zhvillimin e qëndrueshëm.

Realizuam fazën e dytë të mentorimit (qershor dhe korrik 2023) për krijimin e platformës online nga vetë të rinjtë e Rrogozhinës. Me ndihmën e mentorit designer nga @starlineofficial të rinjtë kryen:
🌟Brandimin dhe konceptin vizual të platformës online
🌟Konceptin sipas user interface të platformës
Ndiqni më tej se çdo arrijnë të realizojnë të rinjtë tanë në projektin për rritjen e kapaciteve rinore, mbështetur nga Agjenica Kombëtare e Rinisë dhe Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët.

 

www.facebook.com/amad.center/videos/219319644304421

#akr #MSHRF
#agjenciakombëtareerinisë #ministriishtetitperrininëdhefëmijët #thirrjaIIpërrininë
#riniapërrininë.